All kaffe fra Arvid Nordquist er 100 % bærekraftig sertifisert. Disse sertifiseringene garanterer bærekraftige jordbruksmetoder, bærekraftig arbeidsmiljø og gode arbeidsvilkår i hele kjeden.

Grunnsortimentet inneholder 90 % kaffebønner som er sertifisert av UTZ Certified. De øvrige 10 % er en kombinasjon av UTZ Certified, Fairtrade og Rainforest Alliance. Hva betyr disse sertifiseringene?

 

UTZ Certified står for et bærekraftig landbruk og bedre muligheter for bønder, deres familier og planeten vår. UTZ Certified er en uavhengig organisasjon som gjennom sitt sertifiseringsprogram vil sette en minimumsstandard for ansvarlig kaffeproduksjon. UTZ-programmet gjør det mulig for bønder å lære seg bedre jordbruksmetoder (dyrke bedre avlinger som genererer høyere inntekter), forbedre arbeidsvillårene og ta bedre hånd om sine barn og miljøet. UTZ Certified henvender seg til kaffeplantasjer i alle størrelser og organisasjonstyper. Fokuset er på å få gjennomført markedsorienterte forbedringer som både utvikler dyrkerens forretningsvirksomhet og kjøperens konkurransekraft. En uavhengig tredjepart overvåker at UTZ-sertifiserte gårder følger kravene som omfatter gode landbruksmetoder og jordbruksforvaltning, sikre og sunne arbeidsforhold, avskaffelse av barnearbeid og beskyttelse av miljøet. Siden 2005 har vi vært medlem av UTZ Certified. Nesten 50 % av all bærekraftig sertifisert kaffe i verden er UTZ-sertifisert.

 

 Fairtrade

Fairtrade arbeider for at dyrkere og ansatte får bedre økonomiske forhold, gjennom kriterier for høyere lønn og en minimumspris som er høyere enn produksjonskostnaden. De arbeider dessuten for langsiktige handelsavtaler som skal gi trygghet for alle de som ikke har så store marginer å leve på. I tillegg til høyere betaling, får dyrkerne også en ekstra premie. Den brukes til å utvikle lokalsamfunnet sosialt og økonomisk, f.eks. med en ny skole, nye boliger og helsetjenester, eller til investeringer i landbruket. Fairtrade-kriteriene vil også fremme demokratiet, retten til å organisere seg og miljøhensyn i produksjonen. Fairtrade fremmer økte miljøhensyn og omlegging til økologisk produksjon. Det handler f.eks. om ansvar for grunn- og overflatevann, vern av truede arter i området, hensyn til biologisk mangfold og buffersoner for å beskytte utsatte områder. Barnearbeid og diskriminering motvirkes. Fairtrade henvender seg til dyrkere (enkeltpersoner eller familier,) som livnærer seg på småskala jordbruk og som har gått sammen i en produsentorganisasjon – ofte et kooperativ, forening eller en lignende organisasjonsform. Tredjepartskontrollene utføres av Flocert, en uavhengig internasjonalt sertifiseringsorgan med ISO65-akkreditering.

 

 Rainforest Alliance

Rainforest Alliance er en internasjonal ideell organisasjon som arbeider for å bevare det biologiske mangfoldet og for å skape bærekraftige levevilkår. Rainforest Alliance jobber for å forebygge de største truslene mot miljøet: avvirkning, ekspanderende jordbruk, husdyroppdrett og turisme. Plantasjer som er sertifisert av Rainforest Alliance har forbudt mot å felle sine skoger. De bør i stedet redusere utslippene av klimagasser og øke mengden av karbon som lagres i dyrkingen, ved å arbeide for velpleide jorder, beskytte opprinnelige økosystemer og redusere bruken av energi, vann og landbrukskjemikalier. Rainforest Alliance og deres samarbeidspartnere tilbyr verktøy og kunnskap til bønder og skogeiere for å hjelpe dem med å håndtere sine naturressurser. Rainforest Alliance-sertifiserte landbruks- og skogbruk beskytter natur, dyreliv og økosystemer. De ansatte får anstendig lønn, gode boliger og Rainforest Alliance arbeider også for å skape tilgang til helsetjenester og utdanning.

 

 KRAV

KRAV er en kontrollforening for økologisk produksjon. KRAV har som mål å gjennomføre en langsiktig bærekraftig og fra forbrukerens synsvinkel trygg produksjon av mat og andre produkter av høy kvalitet. Målet er i alle ledd (produksjon, foredling, distribusjon, etc.) å vise omsorg for naturlige forløp og atferd, økosystem samt biologisk og genetisk mangfold. Dyrkerne skal minimere bruken av energi og spesielt fossilt brensel og andre ikke-fornybare naturressurser, likesom utslipp av miljøgifter. Ingen kjemiske sprøytemidler, kunstgjødsel eller genmodifiserte organismer (GMO) kan brukes. Bøndene og andre som er aktive i produksjonen skal også gis en rimelig inntekt, et trygt arbeidsmiljø, glede og tilfredshet i jobben.

 

 EU-økologisk

Siden den 1. juli 2010 har EUs logo for økologisk produksjon obligatorisk på alle ferdigemballerte økologiske matvarer. EUs landbrukspolitikk støtter et jordbruk som gir en tryggere matsikkerhet. Landbruket må fylle flere funksjoner. Det skal leve opp til befolkningens forventninger om tilgang, pris, utvalg, kvalitet og sikkerhet. Samtidig skal miljøet beskyttes og bøndene skal ha en rimelig levestandard. For importerte matvarer er det valgfritt å bruke logoen. Vi bruker denne logoen på alle våre økologiske (KRAV-merkede) produkter.

 

Certificeringsguide

Det er ikke bare mengden sertifiserte varer som har økt de siste årene, det samme gjelder antallet sertifiseringer. For å tydeliggjøre hva en del av merkingene står for og omfatter, har vi bedt en ekstern part gå gjennom kriteriene og bakgrunnen for de vanligste merkeordningene.

Det er nærmest umulig å gjøre en sammenligning som er tvers igjennom rettferdig, sidene grensene kan være vanskelige å tolke og sertifiseringene gjelder i forskjellige markeder og har ulike formål. I gjennomgangen har vi brukt kriteriene til State of Sustainability Initiatives. Som faktabakgrunn har vi benyttet flere kilder, men mye er basert på SSI/ENTWINDEDs rapport ”The State of Sustainability Review 2014” og på sertifiseringsorganenes egen dokumentasjon og egne standarder.