UTSLIPP VI KOMPENSERER FOR

Produksjon av kaffe medfører karbonutslipp under dyrking, transport og brenning. Hos Arvid Nordquist kaffe arbeider vi aktivt med å redusere disse utslippene og vår miljøpåvirkning. Gjennom treplanting i kaffedyrkende land klimakompenserer vi for de karbonutslipp som vi ennå ikke kan gjøre noe med. Slik går det til.

DYRKING

Dyrkingen står for den største andelen av kaffens klimapåvirkning. Ved dyrkingen skjer klimapåvirkningen gjennom den energien som brukes og fra kunstgjødsel, som påvirker klimaet når det blir produsert. Økologisk dyrking av kaffe uten kunstgjødsel har en betydelig mindre klimapåvirkning enn konvensjonelt dyrket kaffe. 1,1 kg CO2e sammenlignet med 3 kg CO2e ved ikke økologisk dyrking og 2 kg CO2e for UTZ-sertifisert kaffe.

 • Vi bruker utelukkende kaffe fra bærekraftsertifiserte dyrkere der påvirkningen på miljøet minimeres. Dyrkerne er sertifisert av UTZ, Rainforest Alliance, Fairtrade og/eller EU-økologisk/KRAV.
 • Vi beregner klimapåvirkningen hver enkelt kaffegård og hele veien ut til det enkelte produkt for å styre bønneinnholdet til gårder der klimapåvirkningen er mindre.
 • Vi skal øke volumet av økologisk dyrket kaffe.

UTSLIPP CO2E: 2,4 KG ANDEL AV TOTAL: 49%

MILLING

Når man foredler kaffe med den våte metode, blir skall og fruktkjøtt fjernet i en såkalt ”pulper” (en trommel som fungerer omtrent som en sentrifuge). Deretter blir bønnene lagt i vanntanker, og kontakten med vannet gjør at den naturlige slimhinnen forsvinner gjennom fermentering. Deretter vaskes bønnene en gang til med rent vann. Vi bruker også den naturlige metode (Natural) der kaffebærene tørkes i solen, og deretter fjernes skall og tørket fruktkjøtt uten bruk av vann. Da beregnes bare energiforbruket for den vannfrie pulperen.

 • Vi beregner klimapåvirkningen fra hver enkelt kaffeplantasje og hele veien ut til hvert enkelt produkt for å styre bønneinnholdet til plantasjer der klimapåvirkningen er mindre.
 • Kaffeplantasjer som er bærekraftsertifisert, må optimalisere bruken av vann for å redusere sløsing
 • Sertifiserte plantasjer renser vannet slik at det kan brukes om igjen
 • Sertifiserte plantasjer arbeider med å redusere energiforbruket
 • UTZ-sertifiserte plantasjer arbeider med å bruke fruktkjøttet som naturlig gjødsel eller jorddekke og til biogassanlegg med tanke på å gå over til fornybare energikilder

UTSLIPP CO2E: 1,92 KG ANDEL AV TOTAL: 39%

TRANSPORT TIL BRENNERI

Transporten av Arvid Nordquist råkaffe skjer med store containerfartøy fra råkaffelandet til Sverige. De fleste forsendelsene går med båt hele veien til Stockholm og deretter en kort strekning med lastebil til Arvid Nordquist kaffebrenneri i Solna. Noen forsendelser går til Göteborg og derfra med tog til Stockholm. 98 % av transportene skjer med båt, og 2 % med tog. Arvid Nordquist skal:

 • jobbe for å redusere andelen av råkaffeleveranser i sekk
 • undersøke og stille krav til våre transportleverandører slik at mest mulig miljøvennlig drivstoff og transportmåte brukes til våre innkommende transporter

UTSLIPP CO2E: 0,27 KG ANDEL AV TOTAL: 6%

BRENNERI

Under brenningen skjer en klimapåvirkning gjennom energien som brukes i form av elektrisitet, fjernvarme, fjernkjøling, flaskegass (oppvarming av brennemaskin), bruk av ren karbondioksid (beskyttelsesgass for kaffen) og gjennom forbruk av kontorrekvisita. Arvid Nordquist brenneri er siden 2003 miljø- og kvalitetssertifisert i henhold til ISO 14001 og 22000 og arbeider kontinuerlig med å forbedre sitt miljøarbeid mot en redusert miljø- og klimapåvirkning. Vi har i flere år jobbet for å redusere vårt energiforbruk og iverksatt en rekke tiltak, inkludert å bytte til sparepærer, optimalisering av ventilasjonsdriftstider, installasjon av varmevekslere, tidsstyring av belysning, oppgradert serverrom. Vi bruker strømleverandører som bruker vindkraft, vannkraft og fjernvarme samt fjernkjøling drevet av biodrivstoff med lave klimagassutslipp. Energiforbruket skal reduseres ved:

 • Arvid Nordquist viktigste leverandører skal drive et systematisk miljøarbeid og vi jobber for at de skal innføre et sertifisert miljøstyringssystem. Vi prioriterer leverandører med klimamål og dokumenterer leverandørenes miljø-, klima- og CSR-arbeid gjennom leverandørvurderinger minimum hvert tredje år.
 • Arvid Nordquist følger utviklingen i energimarkedet nøye og streber etter å skifte til ikke-fossile energikilder til driften av brenneriet når slike er tilgjengelige på en fornuftig måte.
 • Vi arbeider systematisk for å redusere energiforbruket for serverhåndtering, skrivere og kopimaskiner.
 • Klimapåvirkningen fra våre firmabiler skal i en femårsperiode reduseres med 25 %.

UTSLIPP CO2E: 0,2 KG ANDEL AV TOTAL: 4%

TRANSPORT TIL FORHANDLERE OG BUTIKK

Arvid Nordquist kaffe distribueres fra brenneri til lager og videre til forhandlere og butikk ved hjelp av lastebil. Arvid Nordquists distributør er miljøsertifisert og har langsiktige mål for å redusere sin klimapåvirkning. Arvid Nordquists mål koblet til distribusjon:

 • Arvid Nordquist skal redusere de relative karbonutslippene med minst 26 % innen 2020 (basisår 2006).

UTSLIPP CO2E: 0,07 KG ANDEL AV TOTAL: 2%