DU LURER KANSKJE PÅ ...

SPØRSMÅL OG SVAR

Hva er massebalanseløsning?

Massebalanseløsningen innebærer at fossilt materiale blandes med fornybart materiale i produksjonen av emballasjen. Dette er en løsning som ikke bare forekommer i emballasjeindustrien, den brukes også for eksempel ved innkjøp av fornybar elektrisitet. Det fornybare materialet som brukes, er finsk furuolje, som er et restprodukt fra skogindustrien. Vår totale andel av fornybart materiale i produksjonen utgjør 90 prosent, men ettersom leverandøren produserer også annen emballasje i samme anlegg, kan vi ikke garantere at hver enkelt forpakning inneholder en bestemt prosentandel fossilfritt materiale. Vi vet bare at den totale mengden fornybart materiale vi har bestilt, er brukt i leverandørens produksjon.

Hva betyr ISCC-sertifisert?

ISCC-sertifisert betyr at en tredjepartsrevisor har kontrollert at materialprodusenten har kjøpt inn det volumet fornybart materiale som tilsvarer det volumet som produsenten også har solgt, og at dette er gjort i henhold til ISCCs standard. ISCC er en anerkjent organisasjon med et globalt bærekraftsertifiseringssystem som dekker alle bærekraftige råvarer, inkludert bio- og skogbruksmasse, sirkulært og biobasert materiale og fornybare energikilder.

Hvorfor bruke massebalanseløsning?

Hvis leverandører bare skulle produsere biobasert plast etter den lille etterspørselen som finnes i dag, kreves det enten at nye anlegg bygges, eller at eksisterende anlegg endrer produksjonsmåte.
Siden de eksisterende produksjonsanleggene må bygges om og rengjøres, ville denne omstillingen bli svært kostbar.
For å kunne håndtere en gradvis voksende etterspørsel og opprettholde stordriftsfordeler er massebalansesystemet blitt introdusert i mange forskjellige produksjonskategorier.

Hva består den fornybare delen av?

Furuolje, som er et restprodukt fra skogindustrien, nærmere bestemt papirmasseproduksjon i Finland.

Hvorfor fornybar plast gjennom massebalanse i stedet for gjenvinning?

Fra et sirkulært synspunkt er det alltid bra å bruke materialer som allerede er i omløp, slik gjenvunnet plast er. Men med unntak av panteflasker som har et eget innsamlingssystem, kan ikke gjenvunnet plast komme i kontakt med matvarer. Vakuumpakking av kaffe krever dessuten en emballasje med høy elastisitet, og gjenvunnet plast har vanskelig for å oppfylle dette kravet.

Hvordan sorterer jeg kaffeemballasje?

Emballasjematerialet sorteres som plastemballasje.