KARBONDIOKSIDBEREGNINGER

For å beregne de drivhusgassutslippene som Classic forårsaker har vi benyttet miljøkonsulentselskapet U&W. Beregningen omfatter hele handelskjeden fra dyrking til butikkhylle/forhandler. Beregningene tar utgangspunkt i Kyotoprotokollens definisjon av drivhusgasser, dvs.

- Karbondioksid
- Metan
- Lystgass
- HFC
- PFC
- Svovelheksafluorid

Utslipp av drivhusgasser regnes om til CO2-ekvivalenter ut ifra deres relative påvirkning på klimaet. De modellene som brukes som beregningsgrunnlag er;

- Greenhouse Gas Protocol - ISO 14064 - EPD - PAS2050 - PAS 2060   Spesifikke data er brukt i størst mulig grad. I de tilfeller der kaffebønnenes opprinnelse ikke kan spores direkte til eksakt gårdsbruk, har utslippsberegningen for selve dyrkingsprosessen tatt utgangspunk i tilgjengelig landsdata. Dette er i samsvar med bl.a. EPD-systemet1. Valg av data er gjort ifølge forsiktighetsprinsippet, dvs. å beregne at utslipp sannsynligvis er høyere en i virkeligheten.   Classics drivhusgassutslipp for de enkelte delene i handelskjeden er:

1 Miljøverdideklarasjoner (EPD, Environmental Product Declaration) er et informasjonssystem for å faktamessig beskrive miljøegenskaper til produkter og tjenester som tilfører nye dimensjoner i miljøarbeidet – objektivitet, sammenlignbarhet og troverdighet.